„Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku,  aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.”

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

Dlatego zapraszamy do naszego przedszkola!

dzidzia

 

I N F O R M A C J A

w sprawie rekrutacji

do Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina

na rok szkolny 2020/2021UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE, PROSIMY O PRZESYŁANIE WNIOSKÓW DROGĄ MAILOWĄ: mp4@sokolowpodl.pl

DO UZUPEŁNIENIA EWENTUALNYCH BRAKÓW RODZICE ZOSTANĄ WEZWANI TELEFONICZNIE, PO USTABILIZOWANIU SYTUACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU.

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim

i n f o r m u j e,  że:

1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica                    dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na      stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole4.az.pl

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta     Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola        jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu     Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

    W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria,
     o  których mowa poniżej w pkt. 5.
 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria
    z  odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

    a) kryteria podstawowe

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

 

    b) kryteria dodatkowe

Lp.

Kryteria dodatkowe

 

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka

załącznik: oświadczenie

 10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka

załącznik: oświadczenie

 5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

załącznik: oświadczenie

8
 

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

załącznik: oświadczenie

1

pkt. za każdą godzinę 


5.


 

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym

załącznik: oświadczenie

 

4

6.

 


Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski

załącznik: zaświadczenie

2

 

 

 

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego  kryterium.


Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim    oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do    zawarcia klauzuli następującej treści:

    „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego       oświadczenia”. 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana     przez Dyrektora Przedszkola. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie
z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2018/2019 ( załącznik Nr 1 do Zarządzenia  nr 9/2020 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 21 stycznia 2020 r.).

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać 
w  sekretariacie  przedszkola  w terminie  od 2 marca 2020 r.    do 31 marca  2020 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci     przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska,      uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów,      która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie   nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza     postępowanie uzupełniające.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2019
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 28 stycznia 2019 r.

TERMINY

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2019/2020

Lp

 

Rodzaje czynności

 

Termin postępowania rekrutacyjnego

zasadniczego

uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 2 marca do 31 marca

 

 Od 24 kwietnia do 8 maja

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

 

Od 1 kwietnia do 15 kwietnia

 

od 11 maja do 25 maja

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 kwiecień

 

26 maj

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 20 kwietnia

 

do 28 maja

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwiecień

 

29 maj

 Ustawa z dnai 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświtowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z zm.) art. 150 ust.7

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >>

prezent

Wyprawka dla 3 i 4 latków >>

Wyprawka dla 5 i 6 latków >>

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Pierwsze dni w przedszkolu wiążą się zwykle z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa dziecka. Dziecko boi się nie tylko tego, co je spotka, ale przede wszystkim tego, że rodzic nie wróci. Dlatego dobrze jest przygotować się do tego ważnego momentu wcześniej, aby uniknąć niepowodzeń i ograniczyć do niezbędnego minimum stres dziecka spowodowany przyjściem do przedszkola. Dobrze przygotowany i świadomy swoich działań rodzic ułatwia dziecku start w przedszkolu i umożliwia mu stopniowe wrośnięcie w nową rzeczywistość.

Co będzie potrzebne do przedszkola?:

 • Luźne spodnie lub spódnica z gumką, podkoszulek, bluza dresowa lub sweterek, czyli ubiór na „cebulkę”- wygoda jest ważniejsza od elegancji;
 • Buty- najlepiej na rzepy, kurtka z suwakiem, który łatwo się zapina;
 • Ubrania z rozciągliwymi dekoltami;
 • Majteczki i spodnie na zmianę (gdyby zdarzyła się „przygoda”);
 • Podkoszulek do przebrania (gdy przy zupie zadrży ręka);                                 dzidzia
 • Ukochany miś, dzięki któremu łatwiej będzie przeżyć rozstanie z mamą.

                                Spod skrzydeł mamy do przedszkola 

Optymistyczne podejście do tego nowego etapu w życiu gwarantuje połowę sukcesu. Rodzice musza uwierzyć, że Przedszkole to dobre miejsce dla dziecka. Choć dziecko może mieć dużą tremę, trzeba zachować pogodę ducha. Trzeba wytłumaczyć maluchowi, że pani w przedszkolu będzie się nim opiekowała, ale nie jest wszystkowiedząca- trzeba się samemu do niej zgłosić i powiedzieć, czego się potrzebuje. Można pobawić się w Przedszkole i poćwiczyć różne sytuacje, w których warto, albo wręcz trzeba zwrócić się do pani.

                        Dzień jak w przedszkolu                        

Trzylatki bardzo przywiązują się do stałych rytuałów- daje im to poczucie bezpieczeństwa. Aby maluszek czuł się bezpiecznie w pierwszych dniach w przedszkolu, powinno się dostosować rozkład dnia do przedszkolnego.

    Zabawa w Przedszkole 

Można zaproponować dziecku zabawę w Przedszkole. Lalki, misie i inne pluszaki niech będą dziećmi, a maluszek wychowawczynią. Powinno się wspierać dziecko w tej zabawie, dbać o to, by bohaterowie przedszkolnych przygód wynosili z przedszkola jak najwięcej pozytywnych doświadczeń.

kotki                   Kontakty z rówieśnikami 

Trzylatek nie potrafi jeszcze nawiązywać bliskich relacji z rówieśnikami, a wspólna  z nimi zabawa nie trawa zbyt długo, jednak mimo to maluszki cieszą się z obecności innych dzieci w piaskownicy lub na placu zabaw. Gdy tylko możliwości na to pozwolą, trzeba zadbać o to, by dziecko nie siedziało samotnie w kącie piaskownicy, inicjować wspólne wyjścia na spacery z dzieckiem sąsiadów, pomagać dziecku nawiązać kontakt z koleżanka lub kolegą z podwórka, słowem, zadbać o to, by dziecko jak najwięcej czasu spędzało w towarzystwie innych dzieci. Przecież w przedszkolu będzie musiało przez kilka godzin być w towarzystwie dwudziestu (lub więcej) rówieśników i powinno umieć odnaleźć się w grupie.


                                                             Nauka samodzielności

Dzieci bardziej samodzielne szybciej i łatwiej adaptują się w przedszkolu. Ucząc dziecko samodzielności, ułatwia mu się znacząco przedszkolny start. Maluch, który potrafi sam się ubrać, zjeść, umyć się, podciągnąć majteczki i rajstopki w toalecie, łatwiej adaptuje się w przedszkolu. Jeśli trzylatek jeszcze nie potrafi sam się ubrać (rozebrać), skorzystać z toalety, posługiwać się sztućcami, to najwyższy czas, aby stopniowo go tego nauczyć, zachęcając do samodzielności i nie wyręczając na każdym kroku.

                                                               Razem na zakupy    mis

Powinno się zaangażować malucha we wspólne przygotowanie wyprawki do przedszkola. Można razem z dzieckiem wybrać się na zakupy, pozwolić wybrać mu wspólne rzeczy do przedszkola. Dla dziecka jest to sygnał, że abstrakcyjne dotychczas pojęcie „przedszkola” staje się powoli rzeczywistością.

 

Rodzice niepokoją się o:

O czym w związku z tym powinni wiedzieć:

leżakowanie

 • Na leżakach odpoczywają tylko dzieci z grupy najmłodszej,
 • Dzieci w przedszkolu nie są zmuszane do spania,
 • Podczas odpoczynku panie włączają muzykę relaksacyjną albo czytają bajki,
 • Panie w przedszkolu przedstawiają dzieciom odpoczynek jako coś atrakcyjnego, np. maluch będzie mógł zebrać siły na dalszą zabawę.

Samoobsługę dziecka

 • Umiejętność samoobsługi dziecka nie jest warunkiem przyjęcia do przedszkola,
 • Dziecko będzie się czuło bezpieczniej, wiedząc, że samo potrafi np. zjeść, ubrać się,
 • Wakacje są dobrym momentem do nauki,
 • Uczenie się dziecka należy uatrakcyjniać, np. bawiąc się w przebieranie,
 • Naukę czynności należy rozłożyć, jednego dnia skoncentrować się na wkładaniu spodni, drugiego na zapinaniu suwaka itp., należy dawać proste instrukcje słowne,
 • Trzeba przyzwyczajać dziecko do urozmaiconych potraw (skończyć z rozdrabnianiem pokarmów, 3 latek może gryźć pokarmy.)

Płacz dziecka przy rozstaniu

 • Jest to naturalna, zdrowa reakcja dziecka na nową sytuację,
 • Dorosły powinien dać przyzwolenie na taki sposób okazywania lęku i smutku,
 • Trzylatek, który płacze, za chwile może się śmiać i dobrze się bawić,
 • Dziecko wyczuwa niepokój dorosłego, dlatego ważne jest, by rodzic był spokojny, odprowadzając je do przedszkola dziecku jest wtedy znacznie łatwiej,
 • W początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się długi,
 • Nie można mówić dziecku, że przyjdzie się po nie wcześniej, kiedy jest to niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, że rodziców nie ma, nie wolno składać obietnic, których nie można spełnić,
 • Nigdy nie wolno straszyć dziecka przedszkolem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy rodzic powinien mieć świadomość, że są takie dzieci, które nie pokonują trudu adaptacji w wieku 3 lat, a później mimo, że się przyzwyczają, nigdy nie polubią przedszkola. Jeżeli to będzie Państwa dziecko, nie należy tego traktować jak coś złego.