KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprost. Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2) ., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią Ewę Zakrzewską.
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@sokolowpodl.pl.
3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze,
d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedszkolem nr 4 Leśna Kraina   
w Sokołowie Podlaskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana prawa w zakresie  ochrony  danych osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach,ycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.