Z wielką przyjemnością przedstawiamy państwu Rapor z ewaluacji zewnętrznej problemowej, przeprowadzony w naszym przeszkolu w lutym 2013 roku przez wizytatorów d/s ewaluacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę


W naszym przedszkolu badaniu poddano dwa obszary Procesy i Środowisko.

W ramach tych obszarów przebadano 9 wskaźników. Oto wyniki:

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

  • Przedszkole ma koncepcję pracy: poziom A

  • Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego: poziom A

  • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany: poziom B

  • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli: poziom A

  • Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych: poziom A

Obszar: Środowisko

  • Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju: poziom A

  • Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola: poziom A

  • Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego: poziom A

  • Rodzice są partnerami: poziom A

SZEGÓŁOWY RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ>>