DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole4.az.pl.

Data publikacji strony internetowej: 13.06.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2023 r. (Aktualizacja wersji z dnia 30.03.2022 r.)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. możliwość zmiany odstępu między tekstem,
 4. focus wokół elementów nawigacyjnych,
 5. wyróżnienie odnośników (podkreśl linijki),
 6. duży kursor,
 7. przewodnik czytania,
 8. zamiana tekstu na mowę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Uściński, adres poczty elektronicznej a.uscinski@sokolowpodl.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można, także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina znajduje się w tylnej części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim przy
  ul. Węgrowskiej 22. Wejście główne do przedszkola  jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku - brak progów.
 2. Pomieszczenia przedszkole znajdują się na pierwszej kondygnacji  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Nie posiadamy łazienki dostosowanej  dla osób niepełnosprawnych.
 3. W pomieszczeniach przedszkolnych nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W odległości 54 metrów od wejścia głównego znajduje się parking przedszkolny – brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia do placówki. Istnieje możliwość skorzystania z wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, które zostało utworzone przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Węgrowska 22.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.

Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.