I N F O R M A C J A

w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina

na rok szkolny 2022/2023

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WNIOSKÓW DROGĄ MAILOWĄ: mp4@sokolowpodl.pl

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO POBIERANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim

i n f o r m u j e,  że:

 1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola. Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w tym przedszkolu.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole4.az.pl
 3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.
 4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu     Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z  odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

    a) kryteria podstawowe

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

    b) kryteria dodatkowe

Lp.

Kryteria dodatkowe

 

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka

załącznik: oświadczenie

 10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka

załącznik: oświadczenie

 5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

załącznik: oświadczenie

8
 

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

załącznik: oświadczenie

1

pkt. za każdą godzinę 

 

5.

 

 Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym

załącznik: oświadczenie

 

4

6.

 

Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski

załącznik: zaświadczenie

2

  

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą

 1. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego  kryterium. Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do    zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego       oświadczenia”.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2022/2023 ( załącznik Nr 1 do Zarządzenia  nr 12/2022 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 24 stycznia 2022 r.).
 4. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w  sekretariacie  przedszkola  w terminie  od 28 lutego 2022 r.do 30 marca  2022 r.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci     przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska,    uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie   nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 24 stycznia 2022 r.

TERMINY

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 2022/2023

Lp

 

Rodzaje czynności

 

Termin postępowania rekrutacyjnego

zasadniczego

uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 28 lutego do 30  marca

 

 Od 25 kwietnia do 6 maja

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

 

Od 31 marca do 14 kwietnia

 

od 9 maja do 20 maja

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15 kwietnia

 

23 maja

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 20 kwietnia

 

do 25 maja

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22 kwietnia

 

27 maja

 Ustawa z dnai 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświtowe (Dz.U. 2021r., poz. 1082 z zm.) art. 150 ust.7